SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/015 | 3525 Miskolc, Palóczy László utca 3.

Intézmény logo

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Pótvizsga követelmények

Pótvizsga követelmények

Tantárgyankénti bontásban

Asztali alkalmazások fejlesztése tantárgy

 
Konzol- és WPF-alkalmazás fejlesztése is feladat.
Minden részben elvárt ismeretek:
 • AC# alap nyelvi elemei (típusok, változók, elágazások, ciklusok stb.)
 • osztály létrehozása
 • példányosítás
 • adatbevitel billentyűzetről, adatok térképe a felületen
 • listakezelés
 • állománykezelés
 • tömbök (egy- és kétdimenziós tömb, másnéven vektor és mátrix)
 • programozási tételek (elemi algoritmusok) használata
WPF-ben
 • A felhasználói felület kialakítása a legfontosabb vezérlőkkel, elemekkel: Button, CheckBox, Label, TextBox, RadioButton, ComboBox, Grid, StackPanel, DataGrid
 • A fentieket el kell tudni futásidőben is készíteni, hogy kell adni a felülethez
 • A megfelelő események kezelése (pl. Button --> click)
 • Adatbevitel, illetve a vezérlők állapotának kezelése (pl. isChecked, SelectedItem, SelectedIndex stb.)
A korábbi Informatikai Ismeretek emelt szintű érettségi vizsgasorok használhatók gyakorlásként az oktatási hivatal honlapjáról. ( https://www.oktatas.hu/ kozneveles/erettsegi/ feladatsorok )
 

IKT projektmunka II. tantárgy

 • Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése II.
 • Csapatmunka és együttműködés II.
 • Prezentációs készségek fejlesztése II.
 • Projektszervezés és -menedzsment II.
 • Csapatban végzett projektmunka II.

Felkészülni a Kréta rendszerben évközben kiadott DKT --> Feladatok --> E-learning feladatok közt található "IKT projektmunka II." tananyagból lehet. Vizsga várható formája kitöltése.

Webprogramozás tantárgy

 • Aszinkron futás és callback-ek (setTimeout, setInterval, eseményfigyelők)
 • Promise-ok, XMLHTTPRequest
 • AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) kérések (POST, GET, PUT, DELETE)
 • JSON adatformátum
 • fetch() függvény

Felkészülni a második féléves órai előadásokból.

 

Informatikai és távközlési alapok I. tantárgy (9. osztály)

 • Számítógép fejlődése, információ átadás fejlődése
 • Számítógép részei
 • Központi egység és funkciói
 • Adattárolás, számrendszerek
 • Bemeneti eszközök
 • Kimeneti eszközök
 • Hálózati eszközök
 • Virtuális gépek
 • Windows operációs rendszer telepítése, funkciói

Informatikai és távközlési alapok II. tantárgy (10. osztály)

 • Mesterséges intelligencia (AI)
 • Hálózat fogalma, összetevők
 • Hálózattípusok, topológiai ábrák értelmezése, csatlakozni a helyi hálózathoz és az
 • internethez
 • Hálózati támadások, hálózatbiztonság
 • Protokollok, referenciamodellek, a rétegek feladatai
 • Átviteli közegek, vezeték nélküli hálózat kiépítése
 • Adatbeágyazás, Ethernet-technológia jellemzői, Ethernet keret felépítése
 • MAC cím szerepe, MAC címének lekérdezése, IPv4-csomag felépítése, IPv4-címosztályok,
 • Ipv6, VLSM
 • Szállítási réteg, Alkalmazás rétegbeli protokollok
 • Operációs rendszerek fogalma, fejlődése, típusai, összehasonlítása, Windows-Linux
 • Switch, Router, Wifi-router alapvető konfigurációs beállításai

Adatátviteli hálózatok

 • - Hálózatok routing protokolljainak konfigurálása
 • Hálózati hibák típusai, jellemzőik
 • VLAN-ok kialakítása
 • ACL listák kezelése
 • Tűzfalak és tűzfal-topológiák
 • - Távoli hálózati felügyelet lehetőségei
 • - Hálózati hitelesítés módszerei

IKT Projektmunka I. (Horváth István)

 • - Packet Tracer hálózati eszközök alapkonfigurálása CLI parancsokkal:
  - Eszköznév
  - Felhasználói mód jelszó
  - Jelszó privilegizált módhoz
  - Telnet kapcsolat létrehozása konfigurálása
  - Console kapcsolat létrehozása konfigurálása
  - SSH kapcsolat létrehozása konfigurálása
  - Jelszavak titkosítása
  - Konfiguráció mentése
  - IP cím beállítása

Adatbáziskezelés I.

 • Adatbázisok létrehozása (DDL) CREATE, ALTER, DROP Adatbázisok létrehozása, törlése
 • Adatok kezelése (DML) INSERT INTO, UPDATE, DELETE Adatok importálása, felvitele, módosítása,törlése
 • Lekérdezések (DQL) SELECT Szelekció, projekció, csoportosítás, rendezés,táblák összekapcsolása, allekérdezés

Távközlési elektronika

 • Egyenáramú hálózatok
  Ohm és a Kirchhoff törvények
  Ellenállás-hálózatok
  Ellenállások kapcsolásai soros, párhuzamos, vegyes
  Feszültségosztó, áramosztó
  Számítások aktív hálózatokban (U, I, P, W)
  Generátorok - Thevenin- és Norton-modell
  Feszültségforrások jellemzői, üzemállapotai, illesztései, kapcsolásai
 • Váltakozó áramú hálózatok
  Soros és párhuzamos áramköri elemek (ellenállás, tekercs és kondenzátor) impedanciája,
  feszültségei, áramai, teljesítményei, fázisviszonyai, frekvenciamenete, jósági tényező
 • Távközlés-elektronikai alapok
  Egyfokozatú tranzisztoros erősítők alapkapcsolásai (közös emitteres, közös bázisú, közös
  kollektoros, közös gate-ű, közös drain-ű, közös source-ú)
  Közös emitteres és a közös source-ú kapcsolások méretezése, munkapont beállítása
  Közös emitteres és a közös source-ú kapcsolások jellemzőinek meghatározása számítással
  hibrid-paraméteres, illetve admittancia-paraméteres helyettesítőkép használatával
  Műveleti erősítők alapkapcsolásai (invertáló, neminvertáló, összeadó, kivonó) működése és
  jellemzőinek meghatározása számítással

Matematika

9. évfolyam
1. Halmazok, halmazműveletek
2. Kombinatorika (sorbarendezés)
3. Arányosság, százalékszámítás, műveletek racionális számkörben
4. Algebrai kifejezések, műveletek
5. Elsőfokú egyenletek, szöveges feladatok
6. Függvények (grafikonok, függvényjellemzők)
7. Statisztika (statisztikai jellemzők, kördiagram)
8. Geometria (háromszögek, sokszögek)

10. évfolyam
1. Egyenletrendszer megoldása, szöveges feladatok
2. Négyzetgyök fogalma, műveletek, négyzetgyökfüggvény
3. Másodfokú függvény transzformációi
4. Másodfokú egyenlet – megoldóképlet, gyöktényezős alak, szöveges feladatok,
másodfokú egyenlőtlenség
5. Geometria – kör és részei, hasonlóság,
6. Statisztika – statisztikai jellemzők, diagramok
7. Valószínűségszámítás – alapfeladatok

11. évfolyam
1. Trigonometria – szögfüggvények derékszögű háromszögben, gyakorlati alkalmazások

- szinusztétel, koszinusztétel, alkalmazásai

2. Hatványozás, gyökvonás – törtkitevőjű hatvány
3. Exponenciális kifejezések, alapegyenletek, gyakorlati alkalmazás
4. Logaritmus definíciója, gyakorlati alkalmazás
5. Kombinatorika (permutáció, variáció, kombináció)
6. Valószínűségszámítás (alapfeladatok, mintavételek )
7. Statisztika (statisztikai jellemzők, dobozdiagram)
8. Koordinátageometria – vektorok, vektorműveletek, kör egyenlete, egyenes egyenlete

 

 


Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

3525 Miskolc, Palóczy László utca 3.

Telefon: +36 46 500 930

E-mail: kando@kkszki.hu

OM azonosító: 203060/015

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum