Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 500 930

Középfokú beiskolázás

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum  

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
a 2021/2022. tanévre

(OM azonosító: 203060/015) 

Intézmény 

 

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum  

Telefonszám: +36/46 /500-930

E-mail: titkarsag_kando@miskolci-szc.hu

Honlap: www.kkszki.hu

Igazgató neve:  Prillné Csordás Csilla

Pályaválasztási felelős neve: Illésné Zsemberi Betti

E-mail címe: palyaorientacio_ kando@miskolci-szc.hu

  

Képzési kínálat

TECHNIKUM

5 éves technikumi képzés

Szakmai oktatás ágazata

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

Informatika és távközlés ágazat

0060

   

 

Sikeres ágazati alapvizsgát követően az ágazat lehetséges, választható szakképzettség kimenete:

Informatika és távközlés ágazat: 

 • Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus
 • Szoftverfejlesztő és –tesztelő
 • Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus
 • Távközlési technikus

 

A középfokú felvételi eljárásának rendje

 A 9. évfolyamra történő felvételi eljárás részei:

 • Az általános iskolai eredmények figyelembevétele 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika érdemjegyeinek összege (maximum: 50 pont)
 • Központi felvételi eredmény összpontszámának a fele (maximum 50 pont)
 • Elérhető maximális pontszám: 100 pont
 • Szóbeli vizsga: nincs

 

Az oktatás sajátos jellemzőinek megadása

Az SNI-s tanulóknak az írásbeli alól felmentést adni nem tudunk, de az érvényes szakértői véleménnyel összhangban a szülő és a tanuló kérelmére a következő kedvezményeket biztosítjuk a jogszabályoknak megfelelően:

 • magyar: a felügyelő tanár segít a felolvasásban, a rendelkezésre álló 45 percet - igény esetén - 15 perccel meghosszabbítjuk, helyesírási mentesség esetén az összpontszámot csökkentjük a javítási útmutató alapján.
 • matematika: a saját számológép használatát engedélyezzük, amennyiben a szakértői vélemény ezt lehetővé teszi. A rendelkezésre álló 45 percet - igény esetén - 15 perccel meghosszabbítjuk.

Az igénybe vett kedvezményeket az írásbeli vizsga értékelőlapján is feltüntetjük.

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 33. § alapján

(3) Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat formájában hozza meg. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.

 A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

Angol

 

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

 • A felvételi folyamat során szerezhető pontok a következő mértékben befolyásolják a felvételi eredményét.

 

 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

40. § (3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzetet az iskola szakmai programjában kell szabályozni.

 • akinek szülei, testvérei korábban iskolánk tanulói voltak (ha tudomást szerzünk róla, sajátos helyzet),
 • az írásbeli eredménye jobb,
 • abc sorrend.

 

A tanulmányi terület további felvételi feltételei

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges az alábbi szakmák esetében:

 • Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus
 • Távközlési technikus

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

 

Nyílt nap(ok): a járványügyi helyzetre való tekintettel online formában történnek iskolánk honlapján és facebook oldalán keresztül lehet bővebben tájékozódni:

2020. november 12.

2020. november 23.

Iskolánk honlapján (kkszki.hu) és facebook oldalán - https://www.facebook.com/kandomiskolc - is megjelentetjük a legfontosabb információkat.

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet az alapszakmákról elérhetősége: 

https://ikk.hu/hirek/megjelent-az-uj-szakmafuzet

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

https://www.miskolci-szc.hu/

 


Beiskolázási Szabályzat

2019/2020. tanév

(a 2020/2021. tanévre felvételizők számára)

 

letöltés


Informatika és távközlés ágazat

A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs szakmákat foglaljamagában. Rendkívül dinamikusan fejlődő területe az iparnak. Az ágazat az informatikai rendszer-és alkalmazás üzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfejlesztés és -tesztelésen túl, a távközlésig széles spektrumban kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik egyébként is nagyon nyitottak e terület felé. Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt műhelyekben, modern vállalati helyszíneken, munkavégzés közben korszerű eszközpark segítségével sajátíthatjákel a magas szintű ismereteket. Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép működése és rejtelmei vagy a programozás és a telekommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a munkaerőpiacon. Továbbtanulásukhoz jelen képzések biztos alapot adnak.

Választható szakképesítések:

 

 

 

Technikus képzési kínálatunk a 2020/21. tanévre