Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 500 930

DÖK

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

 

Iskolánk diákönkormányzata aktívan részt vesz az iskola szervezeti életében, a diákok jogainak érvényesítésében, érdekeinek képviseletében, az iskolai közélet kialakításában és gyakorlásában.  A diákönkormányzatban való tevékenység megismerteti a diákokat a közösségért végzett munka szépségével, megtanítja a közös érdekért való kiállásra és felelősségre.

Iskolai és diákönkormányzati kulturális rendezvények: gólyaavató, Kandó-hét, Kandó-bál, gyermeknap és pedagógusnap, szülő - tanár találkozó, színház, mozi, és hangverseny.

A tanulók a saját érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját az e feladatra kijelölt oktató segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az igazgató bíz meg ötéves időtartamra (Szkt. 69.§). A tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá kérje az őt ért sérelem orvoslását.

            A diákönkormányzat az oktatói testület véleményének kikérésével dönt

a) saját működéséről,

b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,

c) hatáskörei gyakorlásáról,

d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról,

e) a diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről,

f) ha a szakképző intézményben működik, a szakképző intézményen belül működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról.

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát és annak módosítását a diákönkormányzat fogadja el és az oktatói testület hagyja jóvá. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának és annak módosításának jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes a szakképző intézmény szakmai programjával, szervezeti és működési szabályzatával vagy házirendjével. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának és annak módosításának jóváhagyásáról az oktatói testület a jóváhagyásra történő felterjesztést követő harminc napon belül nyilatkozik. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát és annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha az oktatói testület e határidőn belül nem nyilatkozik.

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szakképző intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az alábbi esetekben írja elő jogszabály, hogy a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni (Szkr. 216.§):

•          a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,

•          a tanuló helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,

•          a pályázati kiírások, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,

•          a szakképző intézményi sportkör működési rendjének megállapításához,

•          az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,

•          a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,

•          a házirend elfogadásához és a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott egyéb ügyben ki kell kérni.

•          A szakképző intézmény adatkezelési szabályzata elfogadása előtt.

•          A szakképző intézményben működő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének és az áruautomata működtetési időszakának meghatározásához a főigazgató beszerzi a diákönkormányzat véleményét.

•          A munkaterv tanulókat érintő programjait illetően.

•          Fegyelmi eljárás esetén a diákönkormányzat képviselője az üggyel kapcsolatban tájékozódhat, véleményt nyilváníthat, és bizonyítási indítvánnyal élhet, aki a fegyelmi büntetésre is javaslatot tehet.

•          A szakképző intézményünknek lehetővé kell tenni a diákönkormányzat képviselője részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.

Az igazgató a diákönkormányzat javaslatára tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni. A diákönkormányzat jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartónál jogszabálysértésre hivatkozással eljárást indíthat.

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a szakképző intézmény helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza a szakképző intézmény működését.

A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.